BeautyOnCode – Tech Blog – Code Your Life in an Elegant Way

Circle Logo - pencil

Chào mừng bạn ghé thăm “khu vườn nhỏ” online BeautyOnCode!

BeautyOnCode là nơi khám phá thế giới lập trình.

Bắt đầu là một blog cá nhân từ năm 2019, có hơn 90 bài viết về lập trình. 

Chủ đề chính: CS Foundation, Git, Linux, HTML, CSS, JS, React, Python, Django, Devops.

beautyoncode logo