Trực quan hóa khi chạy mã chương trình

Giả sử bạn cần giải một bài toán 35. Search Insert Position, tìm giá trị index của target trong một mảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không có thì trả về giá trị index cần chèn target…

521 views

Gỡ lỗi chương trình

Hôm nay mình muốn nói về “Gỡ lỗi”(Debugging) , một qui trình sửa lỗi trong chương trình phần mềm. (Phần này mình được học từ khóa học online "100 days of Python" và mình thấy rất thú vị) Điều quan…

829 views