Chơi cùng JavaScript

Khi học JavaScript bạn thử nghiệm các đoạn code nhỏ bằng các cách nào ? Thử xem bạn đã dùng cách nào trong các cách sau nhé!  Cách 1: Chạy chương trình với browser Tạo file index.html để chứa code…

699 views