GraphQL là gì ? Sự khác nhau giữa GraphQL và REST

GraphQL là gì ?

GraphQL là query language dành cho API được phát triển bởi Meta.

GraphQL cung cấp schema của data trong API và cho phép client quyền truy vấn chính xác những thứ họ cần.

Ví dụ có đoạn data sau:

{
 "book": {
  "title": "GraphQL book",
  "author": "Meta",
  "year": 2022
 }
}

thì ngôn ngữ GraphQL diễn tả:

{
 book {
  title,
  author,
  year
 }
}

GraphQL đứng giữa client và backend

GraphQL Client → GraphQL 

GraphQL.          → Backend Services (Auth APIs, Core APIs, Redis)

GraphQL có thể truy vấn đến nhiều resources chỉ trong một query.

GraphQL cũng hỗ trợ mutation (addNote) và subscription (newNode)

Sự khác nhau giữa GraphQL và REST API

Vậy GraphQL và REST API giống và khác nhau như thế nào ?

Giống nhau

đều gửi HTTP request bằng một URL

đều nhận HTTP response (JSON)

Khác nhau

GraphQL cho phép truy vấn chính xác resources và fields mà client cần

REST API thì data trả về quyết định bởi phía backend

Ví dụ muốn lấy data như sau từ database:

{
 "title": "GraphQL and REST API book",
 "authors": [{
  "name": "Meta"
 }, {
  "name": "Anna"
 }, ...]
}

(lưu ý là author được implement khác nơi với book)

Thì cách làm tương ứng mỗi loại như sau:

REST API

– trung tâm là resources, được xác định trên url như GET /api/v1/users

– gọi url lấy một book GET /api/v1/books/1, gọi url lấy một author GET /authors/1 – nhiều request qua nhiều resources

GraphQL

– trung tâm là GraphQL Schema

– định nghĩa các type (schema)

type Book {
 id: ID,
 title: string,
 authors: [Author]
}
type Author {
 id: ID,
 name: string,
 books: [Book]
}

– để truy vấn data, định nghĩa type Query

type Query {
 book(id: ID): Book
}

– gửi request với resource và fields cần lấy data 

GET /graphql?query={ book(id: “123”), { title, authors { name } } }

Tóm lại, GraphQL sử dụng Schema định nghĩa các type, cho phép truy vấn theo nhu cầu của client (resources, fields) và giải quyết được các vấn đề của REST API như thừa data trả về, nhiều request cùng lúc khi muốn lấy data từ nhiều resources.

Lợi thế của REST:

– không cần một lib khác để dùng giữa request và server

– request có thể gửi đi từ curl hay web browser

– GET request dễ cache (CDNs, Proxies, Web Servers)

Một số hạn chế của GraphQL:

– Cần công cụ khác hỗ trợ cả ở client và server (Apollo, schema.graphql, codegen.yml, operation.graphql) → tốn tiền hơn → không phù hợp với CRUD APIs

– Khó cache hơn vì mặc định sử dụng POST request

– Data quyết định bởi client có thể gây các vấn đề về dữ liệu

Do đó, việc lựa chọn sử dụng GraphQL hay REST API sẽ tùy thuộc vào từng loại dự án khác nhau.

Nếu bạn nghĩ những nội dung này là hữu ích, bạn có thể khích lệ mình bằng cách:

Mời mình ☕️ cafe qua Ko-fi hay Momo

Theo dõi 👀 để nhận các bài viết mới trên: Careerly, fanpage, linkedin

Subscribe channel Youtube BeautyOnCode giúp mình với! 

🤘 Nhắn mình nhé 🤘

Hẹn gặp mọi người một ngày nào đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED POST

Web Developer Learning Resources

Developer Roadmap roadmap.sh is a community effort to create roadmaps, guides and other educational content to help guide developers in…

Git

Bài này note lại vài tài liệu hay về git. How Git Commands work? https://www.youtube.com/watch?v=e9lnsKot_SQ Git Merge vs. Git Rebase…

Relation fields in Django Rest Framework Serializer

The Django model offers various types of relationships such as OneToOneField, ForeignKey, ManyToManyField, and GenericForeignKey.  To present or write data…

Tìm hiểu về DNS

DNS là gì ? Người dùng sử dụng web thông qua các tên miền (domain) của trang web như beautyoncode.com. Các…

%d bloggers like this: