[Leetcode] 94. Binary Tree Inorder Traversal

Tuần này, mình cùng giải tiếp một bài leetcode về binary tree, 94. Binary Tree Inorder Traversal Đề bài: Given the root of a binary tree, return the inorder traversal of its nodes' values. Ví dụ 1 Input: root = Output:…

754 views

[Leetcode] 190. Reverse Bits

Hôm nay mình sẽ mở đầu cho series giải đề trên leetcode 🥳  Vì khả năng còn rất có hạn nên mình sẽ chọn những bài dễ làm trước hehe.  Bài đầu tiên là 190. Reverse Bits Reverse bits of a…

738 views