Nguyên tắc SOLID trong lập trình hướng đối tượng (OOP) – thực hành cùng ngôn ngữ Python

SOLID là gì? SOLID là 5 nguyên tắc nền tảng trong lập trình hướng đối tượng OOP (Object Oriented Programming), giúp thiết kế chương trình hướng đối tượng linh động, dễ hiểu và dễ duy trì. Là viết tắt của 5…

199 views