Trái quít mầu nhiệm

Dưới đây là trích đoạn trong chương 19 "Trái quýt chánh niệm" thuộc tác phẩm "Đường Xưa Mây Trắng" của sư ông Thích Nhất Hạnh. Một chương tóm tắt về con đường mầu nhiệm rất gần gũi và dễ thương…

178 views