Lấy giá trị trong dict sao cho xịn(Python best practices)

Khi làm việc với dictionary trong Python, có nhiều cách để tìm kiếm giá trị của "key" trong dictionary cũng như gán giá trị mặc định nếu "key" này chưa tồn tại. Ví dụ mình có một dict là person…

318 views